Lesser Medium Body Item

Bodywrap of mighty strikes +2